Postrehy z Konferencie XXXIX. DNI RADIAČNEJ OCHRANY 

V dňoch 06.-10.11.2017 sa  v malebnom prostredí Vysokých Tatier uskutočnil už 39-ty ročník konferencie Dni Radiačnej Ochrany s medzinárodnou účasťou, ktorý sa vyznačoval takmer rekordnou návštevnosťou, s celkovým počtom 215 účastníkov z ČR a SR, bohatým výberom zaujímavých odborných prednášok a posterov ako aj veľkým množstvom podnetných diskusií na aktuálne témy radiačnej ochrany. Súčasťou konferencie bola tiež široká paleta vystavovaných noviniek prístrojového vybavenia, oživená výstavkou histórie rtg. techniky, citlivo pripravenej Ing. Šalátom. Pohodové zázemie Kongresového centra Academia v Starej Lesnej s možnosťou relaxácie a s pekným počasím vydržalo po celý týždeň. 

Hlavným organizátorom Konferencie bola  Fakulta Verejného zdravotníctva SZU v Bratislave,  Oddelenie radiačnej hygieny  a občianske združenie Spoločnosť verejného zdravotníctva, o. z.  Spoluorganizátormi podujatia boli Ústav Vied o Zemi SAV a Slovenská Nukleárna Spoločnosť, pod odbornou garanciou Spoločnosti nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny SLS. 

V rámci odborného programu konferencie sme si v ôsmich odborných sekciách vypočuli 93 príspevkov vo forme prednášok, resp. plagátových prezentácií. Pracovný program konferencie bol venovaný  aktuálnym témam radiačnej ochrany v súčasnom období, a to predovšetkým: 

 

  • očakávaným zmenám v systéme radiačnej ochrany, ktoré sú dôsledkom najnovších rádiobiologických, medicínskych a fyzikálnych vedeckých informácií zakotvených v Direktíve EU 2013/59 EURATOM; 
  • hlbšiemu pochopeniu tzv. tkanivových reakcií, ktorých dôsledkom je zníženie limitu pre očné šošovky a aktualizácia tkanivových váhových faktorov a radiačných faktorov; 
  • zhodnoteniu nových poznatkov o zdravotných účinkoch pri expozícii populácie prírodnému žiareniu, a to najmä radónu a jeho produktom premeny v pobytových a pracovných priestoroch; 
  • pokrokom v dozimetrii a metrológii ionizujúceho žiarenia, ktorých výsledky umožňujú aplikovať ionizujúce žiarenie s väčšou presnosťou a zabezpečiť optimalizáciu a kvalitu využívania zdrojov žiarenia, pri súčasnom znižovaní možného rizika zdravotného poškodenia; 
  • významu a väčšiemu dôrazu pri  vzdelávaní odborných kádrov v oblasti radiačnej ochrany; 
  • súčasným úlohám ochrany pred žiarením v jadrovej energetike a v havarijnom manažmente. 

 

 

Pre mladých vedeckých a odborných pracovníkov do 35 rokov bola vyhlásená súťaž o najlepší príspevok XXXIX. Dní radiačnej ochrany. Do súťaže sa prihlásilo 10 mladých pracovníkov, ktorých práce hodnotila komisia v zložení Ing. Marko Fülöp, CSc., doc. RNDr. Denisa Nikodemova, PhD., RNDr. Mária Petrášová a Ing. OndřejPloc, PhD. Súťaž už tradične sponzorovala SNUS a výsledky súťaže boli vyhlásené v priebehu konferencie, počas spoločenského večera. 

Záverom je na mieste poďakovať všetkým organizátorom podujatia, za nezištnú a viac ako bežnú pomoc pri zabezpečení všetkých potrebných náležitostí pri organizovaní konferencie. Veľká vďaka  patrí aj všetkým účastníkom konferencie za príkladnú účasť na prednáškach a diskusiách, predsedajúcim i prednášajúcim. 

Podrobné informácie o konferencii a príspevky odsúhlasené autormi k zverejneniu sú k dispozícii na web stránke konferencie (www.dro2017.sk). 

Denisa Nikodemová, Helena Cabáneková