V. FÓRUM VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

„Zdravý životný štýl a rizikové faktory životného  a pracovného prostredia“

 

Správa o priebehu odbornej konferencie 

Cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov z radov zdravotníckych pracovníkov s aktuálnymi otázkami verejného zdravotníctva, ako je rozvoj odboru verejného zdravotníctva, aktuálne trendy v jednotlivých oblastiach, informovanosť o programoch podpory a ochrany verejného zdravia a životného prostredia, o realizácii základných princípov WHO, bezpečnosti pacientov, ako aj ďalších aktuálnych témach vo verejnom zdravotníctve. 

Konferencia sa stretla s mimoriadnym záujmom – zúčastnilo sa jej 192 účastníkov. Z toho bolo 110 pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva z celého Slovenska, 31 pedagogických a odborných pracovníkov Slovenskej zdravotníckej univerzity, 30 poslucháčov špecializačného štúdia Master of Public Health,  ostatní účastníci boli pracovníci poisťovní, nemocníc a študenti FVZ SZU. 

Konferenciu slávnostne otvorila doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mimoriadny profesor. 

Za Slovenskú zdravotnícku univerzitu, ako spoluorganizátora konferencie, prítomných pozdravil prorektor SZU doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc., za hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva SR zdôraznila dôležitosť edukácie v oblasti podpory a ochrany zdravia a životného prostredia doc. Mgr. MUDr. Jana Hamade, PhD., za MZ SR sa účastníkom konferencie prihovoril MUDr. Štefan Zelník, PhD., predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo. 

Program bol rozdelený do 4 blokov prednášok a 2 posterových sekcií. Odznelo 22 odborných prednášok a bolo prezentovaných 15 posterov.  

Vzhľadom na prejavený záujem o konferenciu nás teší, že sa Fórum verejného zdravotníctva  stalo už tradičným podujatím.  

„Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore EkoFondu a jeho zriaďovateľa, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.“