Dokumenty

 • Študijný poriadok SZU
 • Disciplinárny poriadok SZU
 • Štipendijný poriadok SZU
 • Štatút FVZ
 • Študijný poriadok – doktorandi
 • Rokovací poriadok Vedeckej rady
 • Organizačný poriadok FVZ
 • Metodika vypracovania študijného a výskumného plánu doktoranda
 • Vnútorný predpis č. 1/2009 Smernica dekana o organizácii doktorandského štúdia na FVZ SZU
  Dodatok č.1 k vnútornému predpisu č.1/2009 o PhD.
  Dodatok č.2 k vnútornému predpisu č.1/2009 o PhD.
 • Vnútorný predpis č. 1/2010 – Smernica dekana o organizácii špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
 • Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2010 ŠŠaCP
 • Vnútorný predpis č. 1/2013 – Smernica dekana o organizácii špecializačného študijného programu Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
 • Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na FVZ SZU
 • Kritériá na získanie titulu docent a profesor vo VZ