MAIS

  • modulárny akademický informačný systém. Dostupné rozhrania systému:

studentpedagogreferent

MAIS rieši kompletné spracovanie dát na univerzite. Zodpovedá aktuálnej legislatíve.

(len pre informáciu: ŠTUDENT je pre študentov a nie pre uchádzačov o štúdium, PEDAGÓG je pre vyučujúcich a REFERENT je pre študijné oddelenia. Všade sú potrebné prihlasovacie údaje!)

HOTLINE: 0948 591 177

Služby technickej podpory sú dostupné v pracovných dňoch od 9.00 do 15:00 hod. okrem piatka,
kedy je technická podpora do 13.00 hod.


Návod na samoobslužnú aktiváciu konta a získanie prístupových údajov do MAISu a Office 365.

Kliknutím na odkaz: Správa identít SZU (IDM) sa Vám otvorí nové okno prehliadača.

V správe identít vykonáte nasledovné kroky:

  • Krok 1Zistenie používateľského mena„: stlačte „Zabudnuté meno používateľa“ a zadajte „Dátum narodenia“ v tvare RRRR-MM-DD (rok pomlčka mesiac pomlčka deň) rok napr. 1990 mesiac napr. 01 a deň napr. 02, alebo použite svoj súkromný e-mail, potom zadajte svoje „Priezvisko“ (diakritika nie je vyžadovaná, ak máte viac ako jedno priezvisko, použite posledné). Stlačte „Hľadať“ a na obrazovke sa Vám zobrazí Vaše používateľské meno, ktoré si zapamätajte alebo zapíšte. (Ak Vám systém nezobrazí používateľské meno, kontaktujte technickú podporu mais@szu.sk)
  • Krok 2Zadajte zistené prihlasovacie meno“ a „Heslo ktoré ste obdržali poštou spolu s rozhodnutím o prijatí„: stlačte „Prihlásiť„. V prípade, že ste zadali správne údaje, pokračujte podľa inštrukcií. Systém Vás vyzve na zmenu hesla.

Dôležité upozornenie:

Aktiváciu účtu môžete urobiť iba raz, tak venujte, prosím, tejto operácii veľkú pozornosť!!!

Po aktivácii účtu a aktualizácii osobných údajov sa odhláste z portálu a skúste sa prihlásiť do MAISu: https://mstudent.szu.sk
Po aktivácii účtu získate aj prístup do Office 365. Vaše prihlasovacie údaje do Office 365 budú v tvare: vaše prihlasovacie meno@studentszu.ska heslo také ako si vytvoríte pri aktivácii účtu. Pri prvom prihlásení postupujte podľa inštrukcií. Systém Vás bude navigovať. Prihlásiť do Office 365 sa môžete kliknutím na tento odkaz:
OFFICE 365 SZU


Prihlásenie

Pred prvým prihlásením do MAISu je potrebné sa najprv prihlásiť do portálu: Správa identít SZU (IDM)

Žiadosť o technickú podporu OIT FZ

Ukončenie štúdia

Ak budete mať v systéme zaevidovanú udalosť o ukončení štúdia (aj prerušenia) je prihlásenie do MAISu zablokované. V prípade, že si chcete uchovať informácie o prehľade absolvovaných predmetov štúdia (výpis výsledkov štúdia), je potrebné tak urobiť ešte pred ukončením štúdia.

Požiadavky

Rozhranie Študent je kompatibilné so všetkými internetovými prehliadačmi, ale doporučujeme Mozilla Firefox.
Rozhrania Pedagóg a Verejný portál sú plne funkčné len v prehliadači Mozilla Firefox.
V prehliadači je potrebné mať povolené: cookies, vyskakovacie okná a java script.


Popis rozhraní:

Študent – Študent si cez internet podá žiadosť o zápis predmetov do študijného plánu, môže kontrolovať svoje študijné výsledky aj v už ukončených štúdiách. Tiež vidí svoj rozvrh a odporúčaný študijný plán. Cez rozhranie sa prihlasuje na termíny skúšok a vyberá si tému záverečnej práce. Môže si podať žiadosť o ubytovanie, vyplniť anketu, má prehľad o financiách – štipendiách, poplatkoch, variabilných a špecifických symboloch. Nosné funkcionality ponúkajú aj tlačové zostavy (napr. tlač rozvrhu, tlač absolvovaných predmetov, zápisného listu) alebo možnosť exportu do iCal. Verzia pre mobilné zariadenia ponúka pohodlné ovládanie aj na malom priestore so zachovaním všetkých funkcionalít.

Pedagóg – Rozhranie zahŕňa dva veľké celky: agendu pedagóga s menu pre evidenciu hodnotenia predmetov, termíny na skúšky a záverečné práce a prípravu podkladov, v ktorej správcovia fakúlt alebo katedier, resp. poverené osoby pripravujú a spravujú predmety, predzápisy a zápisy na predmety, študijné programy a odporúčané študijné plány, evidujú rozvrh a spravujú agendu okolo štátnych skúšok. Na tento základ nadväzujú ostatné funkcionality – správa študentských ankiet, možnosť zverejňovať oznamy v rozhraniach, tvorba tlačových zostáv, štatistické prehľady pre vedenie fakulty, prehľad rozvrhu a výpožičiek pedagóga.

Referent – Študijné referentky riadia celú administratívu akademického života študenta. Ten začína spracovaním podanej prihlášky a riadením celého prijímacieho konania – od vytvorenia termínov pre prijímacie skúšky cez zápis výsledkov na nich a vystavenie poradia prijatých až po odvolania a spracovanie prijatých návratiek od budúcich študentov. Po hromadnom preklopení do nového akademického roka a zápise do ročníka nasleduje zápis predmetov do študijných plánov, generovanie štipendií, evidencia prestupu, prerušenia, zmeny študijného programu, mobility a iných udalostí štúdia, kontrola splnenia podmienok na postup do ďalšieho semestra a ďalšie. Okrem systémom ponúkaných tlačových zostáv si vie referent vytvoriť tlačovú zostavu podľa požiadaviek prakticky zo všetkých údajov, ktoré o sú v MAIS o študentovi a jeho štúdiu vedené. Pomerne veľkou časťou agendy je aj financovanie štúdia, importy výpisov, ich párovanie, prehľady platieb a neplatičov a správa štipendií vrátane reportov pre štátnu pokladnicu. Pri končiacich ročníkoch sa spracováva agenda okolo absolventských dokladov – diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške. MAIS generuje štatistiky vyžadované rezortným Ministerstvom, resp. jeho organizáciami (CRŠ, ÚIPŠ).

Univerzity s vlastnými ubytovacími kapacitami využívajú aj časť Ubytovanie. Umožňuje podávanie žiadostí o ubytovanie cez internet študentom alebo priamo referentom, stanovenie kritérií na ubytovanie, riadenie financovania – platieb za ubytovanie, spracovanie rebríčka, evidenciu pokút, pochvál, pokarhaní a to aj medziročne tak, aby referent aj študent mali prehľad o ubytovaní za celé štúdium.