Poslanie fakulty

Fakulta verejného zdravotníctva vznikla ako súčasť SZU zákonom č. 401/2002 Z. z. o zriadení SZU a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. IX. 2002, pričom nadväzovala na tradíciu Školy verejného zdravotníctva, ktorá vznikla v roku 1991 ako súčasť SPAM. Prispieva k plneniu poslania univerzity a zúčastňuje sa na plnení jej úloh.