Katedra epidemiológie

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

I. FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Študijný odbor Verejné zdravotníctvo

Predmety zabezpečované Katedrou epidemiológie FVZ:

 • Metódy epidemiológie I., II.
 • Epidemiológia a prevencia infekčných chorôb I., II.
 • Epidemiológia vybraných chronických chorôb
 • Epidemiológia v praxi
 • Prevencia a klinika infekčných chorôb
 • Mimoriadne situácie vo VZ
 • Vakcinológia
 • Nemocničná epidemiológia a hygiena  I.
 • Základy vedecko-výskumnej práce

Záverečné práce zabezpečované  Katedrou epidemiológie FVZ:

 • Bakalárske
 • Diplomové (magisterské)

I. LEKÁRSKA FAKULTA

Študijný odbor Všeobecné lekárstvo

Predmety na ktorých participuje Katedra epidemiológie FVZ:

 • Verejné zdravotníctvo 2

 Študijný odbor General medicine

 Predmety na ktorých participuje Katedra epidemiológie FVZ:

 • Public Health 2

III. FAKULTA OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ

 Študijné odbory: 

 • Sociálna práca so zameraním na sociálno – zdravotnú starostlivosť  o seniorov
 • Fyziologická a klinická výživa
 • Rádiologická technika 

Predmety zabezpečované  Katedrou epidemiológie FVZ:

 • Epidemiológia

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM 

Špecializačné odbory

 • Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve – Master of Public Health (MPH) (Katedra epidemiológie zabezpečuje modul „Informačné zdroje vo VZ“)
 • Verejné zdravotníctvo pre kategóriu lekár
 • Epidemiológia pre kategóriu lekár

Rigorózne skúšky (PhDr.)

Doktorandské štúdium (PhD.)

Anotované vzdelávacie aktivity

ŠMŠŠ v špecializačných odboroch:

 • epidemiológia I
 • epidemiológia II
 • epidemiológia III
 • verejné zdravotníctvo  

Diskusné sústredenie na témy:

 • epidemiológia, prevencia a poradenstvo chronických chorôb
 • epidemiológia infekčných chorôb

Tematické kurzy:

 • v epidemiológii infekčných chorôb
 • prevencia nozokomiálnych nákaz
 • škola vakcinológie pre všeobecných lekárov pre dospelých
 • škola vakcinológie pre všeobecných lekárov pre deti a dorast

Prílohy: sylaby predmetov

 • SYLABY – Demografia denná forma
 • SYLABY – Demografia externá forma
 • SYLABY – Epidemiológia infekčných chorôb denná forma
 • SYLABY – Epidemiológia infekčných chorôb externá forma
 • SYLABY – Epidemiológia v praxi denná forma
 • SYLABY – Epidemiológia v praxi externá forma
 • SYLABY – Epidemiológia vybraných chronických chorôb denná forma
 • SYLABY – Epidemiológia vybraných chronických chorôb externá forma
 • SYLABY – Metódy epidemiológie I. denná forma
 • SYLABY – Metódy epidemiológie I. externá forma
 • SYLABY – Mimoriadne situácie vo VZ denná forma
 • SYLABY – Mimoriadne situácie vo VZ externá forma
 • SYLABY – Nemocničná epidemiológia a hygiena I. denná forma
 • SYLABY – Nemocničná epidemiológia a hygiena I. externá forma
 • SYLABY – Metódy epidemiológie II. denná forma